Pairwise Proximal Policy Optimization: Large Language Models Alignment via Comparative RL (EECS-2024-21)
Tianhao Wu, Banghua Zhu, Ruoyu Zhang, Zhaojin Wen, Kannan Ramchandran and Jiantao Jiao